Miljøopprydding på Hjerkinn stasjon

Hjerkinn stasjon er bygget på gruvemasser som inneholder mye tungmetaller. Som en del av miljø og klimatiltak, har vi for Bane Nor utført miljøopprydding ved å ta hånd om forurenset gruvevann ved å lede dette inn i grøfter, videre til pumpestasjon og til slutt inn i renseanlegget i Tverrfjellet gruve. Dette gjøres ved å legge tette membraner i grunnen for å lede vannet i grøfter og rør. Formålet med prosjektet er å redusere avrenningen av tungmetaller til vassdragene på nedsiden av Hjerkinn stasjon.